508-165-307
 biuro@ksiegowosc.bydgoszcz.pl

 

Pełna księgowość

Prowadzenie ksiąg handlowych, czyli tzw. pełna księgowość to dość skomplikowany sposób rozliczenia wszystkich transakcji finansowych przedsiębiorstwa. Obejmuje ona ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych, jak i inwentaryzację majątku firmy oraz jej zobowiązania. Rzetelnie prowadzone rozliczenia dają szczegółowy obraz kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Stosowane są nie tylko do celów podatkowych, ale i pomagają w opracowaniu polityki rachunkowej.

Ustawa o rachunkowości wskazuje na konkretne podmioty objęte obowiązkiem prowadzenia tego typu ewidencji zdarzeń gospodarczych. Są to spółki z o.o., akcyjne oraz komandytowo-akcyjne. Obowiązek ten dotyczy również spółek cywilnych i jawnych osób fizycznych, a także spółek partnerskich, jak i samych osób fizycznych – o ile przychód za rok ubiegły przekracza równowartość 2 000 000 euro.

Co składa się na pełną księgowość?

Pod pojęciem tym rozumiemy szczegółową ewidencję wszystkich zdarzeń gospodarczych dotyczących przedsiębiorstwa, a także inwentaryzację posiadanego majątku. Oznacza to konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych, na które składają się:

  • dzienniki,
  • księga główna,
  • księgi pomocnicze,
  • wykaz składników aktywów i pasywów,
  • zestawienie obrotów i sald dla wszystkich prowadzonych ksiąg,
  • bilans,
  • informacja wprowadzająca do sprawozdania,
  • rachunek zysków i strat.

Dokumenty te muszą być prowadzone w języku polskim oraz polskiej walucie.

Korzyści

Dokładna ewidencja zdarzeń gospodarczych to nie tylko wypełnienie obowiązków nałożonych na przedsiębiorców przepisami prawa. To także pełna informacja o sytuacji finansowej firmy, co pozwala na nadzorowanie każdej przepływającej przez firmę złotówki, ułatwia planowanie inwestycji, a także dopasowanie polityki rachunkowości do potrzeb przedsiębiorstwa.

Jak prowadzić pełną księgowość?

Ten system ewidencji wymaga ogromnej wiedzy, systematyczności, jednorodności, spójności oraz precyzji, a to z kolei oznacza konieczność skorzystania z pomocy specjalistów. Rozwiązaniem jest zatrudnienie na stałe profesjonalnego księgowego bądź też skorzystanie z usług firmy zewnętrznej. Nasze biuro rachunkowe BILL-1 oferuje pełen outsourcing, który pozwoli przedsiębiorstwom spełnić wymagania stawiane przez Ustawę o rachunkowości – oszczędzając zarówno czas, jak i pieniądze.